apríl 13, 2017

Kvalita

Kľúčom k spokojnosti a vernosti našich zákazníkov, ktorí majú veľké očakávania od našich výrobkov, je kvalita. Kladieme na ňu veľký dôraz. K tomu patrí predovšetkým dlhá životnosť a presné technické parametre našich výrobkov. V našej spoločnosti si plne uvedomujeme, že tieto požiadavky je možné zabezpečiť iba nepretržitým technologickým rozvojom.  Z tohto dôvodu, sú naše investície smerované primárne do technologického rozvoja. Cieľom týchto investícií, je v súčasnom a budúcom období zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality aktuálnych ako aj nových výrobkov. 

Kvalitu našich výrobkov pritom sledujeme už pred vstupom do výrobného procesu a to nákupom vstupného materiálu od preverených a certifikovaných dodávateľov drôtov. Ďalej pri každom našom výrobku realizujeme priebežné kontroly, počas a po každej výrobnej operácií. Výstupná kontrola je realizovaná  pomocou moderných meracích zariadení na meranie síl, momentov  a pomocou optických zariadení určených pre meranie vonkajších rozmerov. Každémú zákazníkovi vystavujeme atest ako dôkaz kvality našich výrobkov.

Všetky naše vnútropodnikové procesy sú realizované v súlade so zlepšovaným kvality výrobkov a poskytovaných služieb a zvyšovaným spokojnosti zákazníka. Našim zákazníkom poskytujeme ako dôkaz certifikát ISO 9001:2008, ktorého držiteľom je aj naša spoločnosť.